Machineveiligheid

Breadcrumbs

Een door Z-tech ontwikkelde en gebouwde machine of productielijn voldoet aan alle geldende wetgeving op het gebied van machineveiligheid. In de EU betekent dit dat de machine voldoet aan de geldende Europese Richtlijnen. Voor machines zijn dit de Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG) en de EMC-richtlijn (richtlijn 2014/30/EU).

Risicobeoordeling

De aanwezige gevaren van de machine worden in kaart gebracht en de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze gevaren worden ingeschat. Vervolgens vindt een evaluatie plaats en worden passende maatregelen genomen waar dat nodig is om de veiligheid te verhogen. Dit hele proces heet ‘risicobeoordeling’.

De risicobeoordeling wordt volgens een gestructureerde methode uitgevoerd. Deze methode voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 12100, die gaat over risicobeoordeling en risicoreductie van machines.

Risicoreductie

Veiligheidsrisico’s worden waar mogelijk in een veilig machine-ontwerp uitgebannen. Door slimme concepten toe te passen en al bij het engineeren rekening te houden met de veiligheid van de gebruiker kan het hoogste niveau vanveiligheid worden behaald.

Niet alle gevaren kunnen in het machine-ontwerp worden weggenomen. Transporteurs van componentdragers, pick-and-place units en robots moeten kunnen bewegen om hun functie uit te kunnen oefenen. Hier kunnen veiligheidsrisico’s aan vast zitten Zulke risico’s gaan we zonodig verkleinen door de toepassing van afschermingen en beveiligingssystemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afscherming, een lichtscherm of een tweehandenbediening. De keuze van de beveiliging hangt nauw samen met het af te schermen gevaar en het gebruik van de machine.

Handleiding

Ondanks het zo goed mogelijk beveiligen van de machine zoals hierboven omschreven, kan in bepaalde situaties een bediener door onwetendheid of onjuist gebruik toch een veiligheidsrisico lopen. Het is daarom belangrijk de bediener op de hoogte te brengen van mogelijke risico’s en instructies te geven over het veilig gebruiken van de machine en over de werking van de veiligheidssystemen. Ook voor de onderhoudsmonteur is het belangrijk te weten hoe de risico’s tijdens onderhoud tot een minimum beperkt kunnen worden. Onze machines worden geleverd met bedienings- en onderhoudsinstructies waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan veilig werken met en aan de machine.

CE-markering

Onze machines die wij leveren binnen de EU worden voorzien van de CE-markering. Dit betekent dat onze machines voldoen aan de van toepassing zijnde Europese veiligheidsrichtlijnen. Met de CE-markering geven wij aan dat er een risicobeoordeling is uitgevoerd, dat risico’s waar nodig zijn gereduceerd, dat er een technisch dossier aangelegd en dat de machine wordt geleverd met een handleiding waarin de benodigde veiligheidsinstructies staan. U kunt er dus vanuit gaan dat u bij Z-tech een veilige machine koopt.

Wij gaan iedere uitdaging aan

We houden van uitdagingen en zijn nieuwsgierig naar uw vraag of probleem.