Projectaanpak

Breadcrumbs

Positionering  Z-tech in verschillende projectfases

Om een inzicht in de samenhang van kosten, risico's, doorlooptijden en mate van complexiteit te krijgen, maken we een onderscheid in de verschillende fases van een project.

Toegevoegde waarde Z-tech binnen uw bedrijf

Onderstaand wordt schematisch weergegeven waar onze toegevoegde waarde ligt binnen uw bedrijf. Bij alle producenten binnen iedere branche zijn leverbetrouwbaarheid, een concurrerende kostprijs, flexibiliteit, kwaliteit en innovatie de vijf hoofdpijlers die het succes bepalen. Deze succespijlers hebben invloed op processen als logistiek, marketing, productontwikkeling, enz. De mate van invloed is weergegeven in het schema. Zo ziet u dat productontwikkeling invloed heeft op de kostprijs van het product. Z-tech kan door middel van haar kernactiviteiten primair toegevoegde waarde bieden op het gebied van ontwerp en realisatie van uw productiemiddelen en realisatie en controle van het eindproduct. Secundair kunnen we toegevoegde waarde bieden aan het logistieke proces en de marketing & acquisitie. Dit betekent ook dat onze oplossingen uw leverbetrouwbaarheid, kostprijs, flexibiliteit, kwaliteit en innovatie verbeteren. Met name in onze hoofd- en nevenbranches komt onze toegevoegde waarde het best tot haar recht (zie schema).

Toelichting voor de verschillende projectfases

1) Aanvraag en/-of oriëntatiefase

Fase 1a: Classificatie projectaanvraag.

De kernactiviteiten van Z-Tech: "Het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van productieprocessen, waarbij (fijn-)mechanica, robotica en servotechnieken een integraal onderdeel vormen van de totaaloplossing".

Competenties versus afwegingen

 • Analyses van de risico's (haalbaarheid niet uit het oog te verliezen).
 • Actuele workload (disciplines versus beschikbaarheid)
 • Strategisch (potentiële samenwerking en/of kennis uitwisseling)
 • Toepassen van kennis/ervaring, oplossingen en eigen ontwikkelingen
Toekenning (soort werk & marktgebied)
Beoordeling
* Omvang project;
* Complexiteit;
* Toekomstvisie

2) Specificatie fase

Fase 2a: Classificeren van aanvraag

 • De positionering van Z-tech in het project
 • Inschatting van projectomvang (budget/planning)
 • Inschatting van de complexiteit van het project
 • Budget begroting & macroplanning (haalbaarheid)
 • Toekomstvisie (eenmalig of strategische samenwerking)

Fase 2b: Specificatie fase.
Evt. voorstudies uitvoeren (onzekerheden, onduidelijkheden, berekeningen, risico's).

 • Uitgangspunten en randvoorwaarden
 • Functionele en technische specificaties opstellen
 • Bij een voorstudie, een globaal concept, budget en macroplanning opstellen.
 • Aantoonbare risico's, ontwikkelen en bouwen van proefopstellingen
 • Afname protocollen

Fase 2c: Functionele Concept fase.

 • Globale concepten en principes bepalen
 • Haalbaarheidsinventarisatie (technisch en commercieel)
 • Na de voorstudie, opgave definitieve kosten en planning

3) Ontwikkeling & uitvoering

Fase 3a: Technische Concept fase

 • Functionele en technische specificaties verifiëren aan mogelijke concepten
 • Gekozen concepten en principes uitwerken en toetsen aan de specificaties
 • Bij het optreden van tegenstrijdigheden, zal met alle partijen naar oplossingen worden gezocht (doelstelling: minimale functionele concept wijzigingen).
 • Reviews en vrijgave specifieke componenten, specificeren + leveranciers aandragen
 • Inventarisatie van geschatte long delivery items,
 • Risico inventarisatie gehele project (algemene risico's en specifieke risico's t.g.v. gekozen concepten)

Fase 3b: Verificatie conceptfase en toetsen aan offerte (functies, kosten en doorlooptijd)

 • Conceptwijzigingen uitsluitend met medeweten van de teamleiders (per discipline) en goedkeur van de projectleiders van opdrachtgever en Z-tech. Consequenties op voorhand in kaart brengen.
 • Reviews en vrijgave tot detailengineering

Fase 3c: Technische ontwerp fase

 • Engineering & integratie van de diverse concepten en systemen tot een compleet technisch geheel
 • Reviews en vrijgave tot realisatie
 • Afname protocollen evt. aanpassen/-uitbreiden t.g.v. voortschrijdend inzicht

4) Uitvoering realisatie

Fase 4a: Realisatie + FAT

 • Inkoop traject
 • Controle cruciale inkomende goederen
 • Opbouw verschillende delen, gangbaar maken, samenbouwen en functioneel testen
 • FAT afnames
 • Gereed maken voor transport

Fase 4b: Opbouw op locatie + SAT

 • Transport naar definitieve locatie
 • Plaatsing en opbouw
 • I/O testcyclus
 • Functioneel en Technisch testen (inbedrijfstelling)
 • Commissioning en productie gereed opleveren
 • SAT afname
 • Overdracht systeem

5) Gebruikersfase, nazorg

Nadat de installatie in bedrijf genomen is, ontstaat een optimalisatie traject met als doel het verhogen van het rendement en dus de output van de installatie.

Een hulpmiddel hierbij is een ‘Smart’ besturing, waarmee storingen gelogd kunnen worden. Op deze wijze is over een bepaalde periode te achterhalen welke functie binnen de machine voor verbetering vatbaar is. Ook kunnen deze gegevens een indicatie zijn voor uit te voeren preventief onderhoud.

Om de goede werking ook op de langere termijn te kunnen waarborgen, adviseren wij altijd eenduidige afspraken te maken m.b.t. de nazorg van de installatie, hierbij kan een Service & Onderhoudscontract uitkomst bieden.

Een Service & Onderhoudscontract betreft een mix uit periodieke inspecties, preventief onderhoud en verhelpen van storingen. De samenstelling van deze mix is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de installatie.

 • Periodieke inspectie(-s): 
  Onderhoud is noodzakelijk voor het goed functioneren van de installatie.
 • Preventief onderhoud:
  Gedefinieerde slijtagedelen vroegtijdig uitwisselen.
 • Storingen:
  Bij plotselinge uitval van de installatie zal de storing tijdelijk dan wel definitief verholpen moeten worden.

Conclusie van een goede projectaanpak

De impact van de verschillende fases is omgekeerd evenredig aan de projectfases, omdat bij iedere fase de uitkomsten van de vorige fasen weer worden meegenomen. Als een fout in fase 1 wordt gemaakt en aan het licht komt in fase 4 dan moeten fase 2 en 3 ook weer overgedaan worden. Kortom: hoe eerder een fout wordt gemaakt hoe meer fasen weer (deels) moeten worden overgedaan. Doorlooptijden komen hierdoor onder druk te staan met alle gevolgen van dien. Met een gedegen projectaanpak, worden risico’s door middel van analyses in kaart gebracht en fouten zoveel mogelijk voorkomen. Dit begint bij Z-tech al bij de aanvraag. Verder zorgt goed projectmanagement ervoor dat het project binnen het budget, voor de deadline en goed functionerend wordt opgeleverd.

Wij gaan iedere uitdaging aan

We houden van uitdagingen en zijn nieuwsgierig naar uw vraag of probleem.